Lịch công tác tháng 10


 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

                Số:     /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tràng Lương, ngày 4  tháng 10  năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 10/2012

 

*Công việc trọng tâm tháng 10 năm 2012

    - Tổ chức đại hội Cán bộ - Viên chức – Lao động

     - Thực hiện trương trình tuần 7 từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 10

     - Tiếp  tục dự giờ thăm lớp.

       - Tổ chức tọa đàm ngày 20/10

       - Hoàn chỉnh các biểu báo cáo phổ cập trong tháng 10

       - Tiếp tục tổ chức cho học  sinh tham gia cuộc thi "Giao thông thông minh", Tiếng Anh, Giải Toán  trên Internet

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

1->3/10

 -Sáng:  Họp chi bộ

 -Chiều:  Họp hội đồng triển khai kế hoạch tháng.

- Bí thư

- CBGV,NV

5,6/10

- Dự đại hội công đoàn ngành

- Đ/c Đ.Mai

8/10

- Họp trù bị chuẩn bị cho Hội nghị CB,VC, LĐ

- BGH mở rộng

9/10

 

- Tổ chức hội nghị CB,VC,LĐ

   - BGH, Tổ chuyên môn

10->19/10

- Dự giờ 10->12 tiết

Kiểm tra toàn diện hồ sơ giáo viên của nhà trường

- BGH GV chưa được kiểm tra

 

 

 

20/10

- Sáng: Đại hội liên đội

 

- Chiều: Mít tinh kỷ niệm ngày 20/10

 

- Đội thiếu niên nhi đồng & Đoàn thanh niên

- Toàn thể CBGV,NV

 

21>25/10

26->30

- Kiểm tra thực hiện các cuộc thi trên Internet

 

Tổ chức kiểm tra GK1

-BGH

-  Hội đồng coi thi

 

Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                                                                      (Đã ký)

- Lưu: VP.                                                                                          

 

 

                                                                                                            Nguyễn Bích Luyện

 

 Các thông tin khác: