Lịch công tác tuần.


 Lịch công tác tuần 3 tháng 9 năm 2012

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

 

Số:    02 /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tràng Lương, ngày 1  tháng 9  năm 2012

THÔNG BÁO

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG TUẦN 3 THÁNG 9/2012

 

 

  

 

 

 

 

* Trọng tâm công tác tuần 3 tháng 9/2012:

- Tổ chức khai giảng năm học 2012-2013

- Thực hiện trương trình từ tuần 3

  - Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

3/9

Nghỉ bù ngày 2/9

Toàn trường

4/9

Khai giảng năm học 2012-2013

 

Toàn trường

7/9

Tổ chức khảo sát chất lượng các khối 2, 3, 4, 5

CB-GV-NV- HS khối 2, 3, 4, 5

8/9

V/v tập huấn phát triển mô hình dạy học và quản lý CNTT trong dạy học môn tiếngAnh ở trường phổ thông

1 GV tiếng Anh (Đ/c Lê)

9/9

kết nạp Đảng viên mới

Toàn đảng viên chi bộ nhà trường

10/9

Họp triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học 2012-2013 tại phòng GD&ĐT huyện Đông Triều

Đ/c Hiệu trưởng

 

 

 

 

Nơi nhận

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                                                              

Lưu:VP.                                                                                            

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

NguyễnBíchLuyện