Thời khóa biểu năm học 2014-2015


Trường Tiểu học Tràng Lương

Năm học 2014 - 2015

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

THỨ

TIẾT

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

2

1

T Anh

H Vần

TĐọc

TĐọc

TViệt

TViệt

TĐọc

TĐọc

TĐọc

2

H Vần

H Vần

KC

KC

TViệt

TViệt

Toán

Toán

Toán

3

H Vần

ĐĐức

T Anh

Toán

Toán

Toán

C Tả

K Học

ĐĐức

4

T Dục

 

Toán

Nhạc

T Anh

 

K Học

 

C Tả

K Học

5

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

3

1

H Vần

H Vần

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

2

H Vần

H Vần

C Tả

C Tả

TViệt

T Anh

LTVC

LTVC

C Tả

3

Toán

Toán

ĐĐức

T Dục

T Dục

TViệt

KC

KC

T Anh

4

TNXH

TNXH

T Dục

ĐĐức

Đọc truyện

MT

T Anh

ĐLý

LTVC

5

 

 

MT

 

 

 

T Dục  

 

T Anh

ĐLý

4

1

T Anh

H Vần 

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

TĐọc

2

H Vần

H Vần

TĐọc

TĐọc

TViệt

TNXH

TĐọc

TĐọc

Toán

3

H Vần

Toán

TViết

TViết

TViệt

T Dục

TLV

TLV

TLV

4

Toán

 

TNXH

MT

TNXH

TCông

Lsử

Nhạc

Lsử

5

ĐĐức

 

 

 

 

 

ĐĐức

T Dục

KT

5

1

H Vần

H Vần

T Anh

T Dục

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

2

H Vần

H Vần

C Tả

Toán

TViệt

TViệt

LTVC

LTVC

LTVC

3

Toán

Toán

Toán

C Tả

MT

T Dục

MT

MT

K Học

4

TCông

MT

LTVC

LTVC

 

T Anh

K Học

K Học

MT

5

Nhạc

 

TCông

TCông

 

 

Nhạc

ĐĐức

Nhạc

6

1

H Vần

H Vần

Toán

Toán

TCông

TViệt

Toán

Toán

Toán

2

H Vần

H Vần

TLV

TLV

Toán

TViệt

TLV

TLV

TDục

 

3

Toán

Toán 

 

Nhạc

TNXH

T Dục

Toán

KT

Lsử

TLV

4

MT

 

T Dục

 

 

 

ĐLý

KT

KC

5

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

7

1

20

20

21

23

22

19

23

20

23

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu