Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013


 

Trường TH Tràng Lương

     Năm học 2012 - 2013

              Học kì I

                 THỜI KHÓA BIỂU  

Thực hiện từ: ngày 20 tháng 08 năm 2012

 

Thứ

Tiết

Lớp 1A

Lớp 1B

Lớp 2A

Lớp 2B

Lớp 3A

Lớp 3B

Lớp 4A

Lớp 4B

Lớp 5A

Lớp 5B

2

1

Học vần

Học vần

Tiếng Anh

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

2

Học vần

Học vần

Tập đọc

Tập đọc

Kể chuyện

Kể chuyện

Lịch sử

Toán

Tiếng Anh

Toán

3

Đạo đức

Mỹ thuật

Tập đọc

Toán

Toán

Tiếng Anh

Toán

Lịch sử

Toán

Hát nhạc

4

Thể dục

Đạo đức

Toán

Mỹ thuật

Tiếng Anh

Toán

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

5

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

TD

Chào cờ

 Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

3

1

Tiếng Anh

Học vần

Mỹ thuật

Toán

Toán 

Tập đọc

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Chính tả

2

Học vần

Học vần

Toán

Kể chuyện

Chính tả

Tiếng Anh

Khoa học

TD

Khoa học

Toán

3

Học vần

Toán 

Thể dục

Chính tả

TNXH

Toán

Tiếng Anh

Toán

Toán

Khoa học

4

Toán

TNXH

Kể chuyện

Đạo đức

Đạo Đức

 Chính tả

Toán

Tiếng Anh

LT&C

LT&C

5

 

 

TNXH

Hát

 

TD

LT&C

Khoa học

Địa lý

Tiếng Anh

4

1

Học vần

Tiếng Anh

Toán

Tập đọc

Toán

LT&C

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

Tập đọc

2

Học vần

Học vần

Tập đọc

Tiếng Anh

Tập đọc

Mỹ thuật

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Toán

3

Mỹ thuật

Học vần

Chính tả

Toán

LT&C

Toán

TD

Toán

Toán

Địa lý

4

Toán

Toán 

Đạo đức

TNXH

Tiếng Anh

TNXH

Toán

LT&C

Hát nhạc

Lịch sử

5

TNXH

Thủ công

Thủ công

Hát

TD

Tiếng Anh

Địa lý

Địa lý

TLV

Kỹ thuật

5

1

Học vần

Học vần

Tiếng Anh

LT&C

Toán

Tập viết

Toán

Toán

Lịch sử

Mỹ thuật

2

Học vần

Học vần

Toán

Toán

Chính tả

Chính tả

Tiếng Anh

Mỹ thuật

Toán

Toán

3

Toán

Toán 

LT&C

TD

Tin học

Toán

Mỹ thuật

Tiếng Anh

LT&C

TLV

4

Thủ công

Thể dục

Tập viết

Tập viết

Tập viết

Tin học 

TLV

TD

Mỹ thuật

Tiếng Anh

5

 

Hát

Hát

Thủ công

Mỹ thuật

TD

LT&C

TLV

Tiếng Anh

LT&C

6

1

Học vần

Tiếng Anh

Chính tả

TLV

TLV

TLV

TLV

TLV

TLV

TLV

2

Học vần

Học vần

TD

Tiếng Anh

Toán

TNXH

Khoa học

Khoa học

Toán

Khoa học

3

Toán 

Học vần

TLV

Toán

TNXh

Toán

Toán

Toán

Kỹ  thuật

Toán

4

Hát

Toán 

Toán

Chính tả

Tiếng Anh

Đạo đức

TD 

LT&C

Khoa học

Kể chuyện

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt