Phân công giảng dạy năm học 2015- 2016


Phân công giảng dạy năm học 2015-2016

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

CM môn
 đào tạo

Phân công CM
năm học 2015-2016

Kiêm nhiệm

Số tiết/ tuần

Ghi chú

ĐH

TC

1

Nguyễn Thị Ngọc Lê

08/07/1978

x

   

Tiểu học

HT

 

2

 

2

Phùng Tiến Thắng

16/1/1977

x

   

Tiểu học

PHT

 

4

 

3

Trần Thị Mai

26/9/1979

x

   

Tiểu học

CN lớp 1A

CTCĐ

20

 

4

Tạ Thị Lứu

30/10/ 1960

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 3B

TT CM

20

 

5

Dương Thị Đức

22/8/1987

x

   

Tiểu học

CN lớp 3A

TT CM

11

 

6

Trương Thị Mận

22/12/1960

   

x

Tiểu học

CN lớp 2A

 

20

 

7

Phạm Thu Thảo

4/9/1990

x

   

Tiểu học

 

TPTCM

20

 

8

Nguyễn T.Khuyên

26/6/ 1985

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 1C

 

20

 

9

Vi Thị Loan

14/4/1962

   

x

Tiểu học

CN lớp 2B

 

20

 

10

Nguyễn Văn Huy

20/10/1978

 

x

 

Tiểu học

Dạy thể dục

TPTĐ

20

 

11

Khúc Hồng Lê

22/10/1981

x

   

Tiếng Anh

 

BTĐTN

23

 

12

Bùi Thị Dung

20/2/1980

 

x

 

Tiểu học

Dạy Mỹ thuật lớp 5

Thư viện+ TPTĐ

6

 

13

Trần Thị Thoan

13/11/1986

   

x

Y sĩ

Y tế, HC

     

14

 

Dương Xuân Dần

 

19/06/1973

 

x

 

 

Kế toán

Kế toán,VT

     

15

Dương Nam Chung

11/09/1977

x

   

Tiểu học

Dạy buổi 2

TTHTCĐ+ TPTCM

4

 

16

Nguyễn Thị Hồng

20/08/1974

x

   

Tiểu học

CN lớp 5A

 

20

 

17

Nguyễn Thị Tân

17/08/1991

x

   

Tiểu học

CN lớp 1B

 

20

 

18

Phạm Thị Huyền

27/09/1990

 

x

 

Tin học

Dạy tin từ lớp 2- lớp 5

 

16

 

                                                     

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                               ( Đã ký)

 

                                                                                                                        Nguyễn Thị Ngọc Lê


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu