BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 – 2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

CM môn
 đào tạo

Phân công CM
 

Kiêm nhiệm

Số tiết/ tuần

Ghi chú( tiết thực dạy do thiếu GV)

ĐH

TC

1

Trần Văn Toán

23/8/1972

x

   

Tiểu học

HT

 

2

 

2

Nguyễn Thị Thảo

07/7/1977

x

   

Tiểu học

PHT

 

4

 

3

Trần Thị Mai

26/9/1979

x

   

Tiểu học

CN lớp 1A

CTCĐ

17

 

4

Nguyễn Thị Kim Anh

01/04/1988

x

   

Tiểu học

CN lớp 1B

TPCM-BTĐTN

19

23

5

Dương Thị Đức

22/8/1987

x

   

Tiểu học

CN lớp 2A

TT CM

17

23

6

Nguyễn Thị Huệ

15/9/1987

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 3A

 BCHCĐ

20

 

7

Phạm Thu Thảo

4/9/1990

x

   

Tiểu học

 CN lớp 4B

TP CM

19

20

8

Nguyễn T.Khuyên

26/6/ 1985

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 2B

 

20

21

9

Đoàn Huyền Trang

29/04/1989

x

   

Tiểu học

CN lớp 4A

 

18

19

10

Dương Nam Chung

11/09/1977

x

   

Tiểu học

CN lớp 4B

TTHTCĐ

4

20

11

Nguyễn Thị Nhung

20/11/1983

x

   

Tiểu học

CN lớp 5A

 TT CM

17

19

12

Nguyễn Văn Huy

20/10/1978

 

x

 

Tiểu học

Dạy thể dục+ bộ môn

 

23

 

13

Vũ Thu Hà

10/11/1992

 

x

 

Tiếng Anh

 Lớp 3-5

 

23

 

14

Bùi Thị Dung

20/2/1980

 

x

 

Tiểu học

Dạy Mỹ thuật lớp 5

TTND+ TPTĐ

9

 

15

Nguyễn Thị Thơm

26/12/1990

x

   

Tiếng Anh

Lớp 1-2

 

8

 

16

Linh Hồng Hải

25/10/1985

 

x

 

Tin học

Lớp 1-5

 

18

 

17

Nguyễn Thị Quyên

13/11/1986

   

x

Y THĐ

Y tế,  Thư viện

   

 

18

Lê Thị Thùy

04/05/1983

   

x

TVTB

VT

 

   

19

Vũ Thị Ngọc

/20/3/1989

   

x

VT

VT

 

   

                                                     

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                           Trần Văn Toán

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu