Asset Publisher

Thời khóa biểu trường TH Tràng Lương học kì I năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu trường TH Tràng Lương học kì I năm học 2017 - 2018


 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

THỨ

TIẾT

1A (Mai)

1B( Mên)

2A (Đức)

3A(Huệ)

3B(Tân)

4A (Hương)

4B (Trang)

5A(Nhung)

5B(Hồng)

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

Toán

T Dục - Huy

Toán

TĐọc

TĐọc

TĐọc

TĐọc

TĐọc

TĐọc

 

3

H Vần

H Vần

T.Đọc

K chuyện

K chuyện

T.dục- Huy

Toán

Toán

Toán

 

4

H Vần

H Vần

T.Đọc

Toán

Toán

Toán

K Học

K Học

K Học

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

TDục - Huy

H Vần

Toán

TĐọc

TĐọc

C tả

Toán

C Tả

LTVC

 

2

Toán

H Vần

KC

Toán-

C Tả

Toán

LTVC

Toán

T.dục- Huy

 

3

H Vần

Toán

Nhạc-Hoa

TNXH

Toán

LTVC

T Dục – Huy

TLV

Toán

 

4

H Vần

Nhạc-Hoa

C Tả

C Tả

Đ.Đức

KT- Huy

K Học

LTVC

L.sử

 

5

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

4

1

Tin

Toán

Toán

Toán

Nhạc-Hoa

TĐọc

TĐọc

TĐọc

TĐọc

 

2

Tin

H Vần

TĐọc

T.công- Hoa

MT – Dung

Toán

Toán

L. sử- Chung

TLV

 

3

H Vần

H Vần

T Viết

T Dục - Huy

Toán

MT – Dung

Tin

Toán

Toán

 

4

H Vần

TNXH

LTVC

LTVC

C Tả 

Đlý - Chung

KT- Huy

Kể chuyện

Nhạc -Hoa

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

H Vần

H Vần

Toán

Tin

Toán

T Anh – V.anh

Toán

LTVC

Toán

 

2

H Vần

H Vần

TLV

Toán

TLV

Toán

Lsử- Thảo

T Anh – V.anh

LTVC

 

3

Toán

Toán

Tin

C Tả  

LTVC

L.sử- Thảo

T Anh – V.anh

Toán

 

K Học

 

4

MT- Dung

Tin

TNXH

TLV

TNXH

TLV

TLV

Khoa học

  K. chuyện

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

H Vần

H Vần

MT- Dung

T Anh - Vanh

Toán

Toán

Toán

Tin

Toán

 

2

H Vần

H Vần

Toán

MT- Dung

T Anh - Vanh

TLV

LTVC

Toán

TLV

 

3

Toán

Toán

 

ĐĐức

Toán

Tin

T Anh – V.anh

TLV

TLV

SH

 

4

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

T Anh – V.anh

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

 

THỨ

TIẾT

1A(P1)

1B(P2)

2A(P3)

3A(P4)

3B(P5)

4A(P6)

4B(P7)

5A(P8)

5B(P9)

2

1

T Anh- Vanh

Tin

BDToán-Khuyên

T Viết-Huệ

T.dục-Huy

Đạo đức-Thảo

Nhạc- Hoa

MT – Dung 

T Anh – Thịnh

2

T Anh- Vanh

TCông -Hoa

BDTV-Khuyên

BDTV-Huệ

T Viết

Tin

T Anh – Thịnh

Thể dục - Huy 

MT- Dung

3

Nhạc- Hoa

T Anh- Vanh

BDToán-Khuyên

ĐĐức-Huệ

TNXH

T Anh – Thịnh

MT – Dung

BDT-Huy

Tin

4

BDTV-Khuyên

MT – Dung 

Tin

BDToán-Huệ

 

T Dục – Huy

 

T Anh – Thịnh

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

BDTV-Khuyên

ĐĐức -Mến

T Anh- Vanh

BDToán- Huy

TCông- Hoa

KC-Hương

Kể chuyện

BDTV- Nhung

Đ.đức- Thảo

2

BDT-Khuyên

BDToán- Mến

T Anh- Vanh

TNXH- Huệ

BDToán-Lê

LTVC-Hương

T Dục – Huy

 

Nhạc -  Hoa

Địa lý

3

BDT-Khuyên

BDT-Mến-T

T Dục - Huy

BDToán-Lê

T Anh- Vanh

   Khoa học

BDT- Trang

Đ Lý

KT-  Hoa

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

BDToán-Khuyên

BDToán-Mến

TCông -Hoa

T Anh- Vanh

Tin

T Anh – Thịnh

Đạo đức- Chung

T Dục – Huy 

BDT- Hồng

2

BDTV- Khuyên

BDTV- Mến

T Dục - Huy

T Anh- Vanh

BDTV-Tân

Tin

T Anh – Thịnh

Đạo đức- Chung

BDTV-Hồng

3

    BDT- Khuyên

BDTV- Mến

BDToán-Đức

T Dục - Huy

T Anh- Vanh

Nhạc- Hoa

Tin

T Anh – Thịnh

C.tả- Hồng

4

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

TA nước ngoài

KNS

 

 

KNS

TA nước ngoài

KNS

 

 

2

KNS

TA nước ngoài

KNS

 

 

KNS

TA nước ngoài

 

 

3

 

 

TA nước ngoài

KNS

TA nước ngoài

 

 

KNS

KNS

4

 

 

 

TA nước ngoài

 

 

 

 

TA nước ngoài

5

 

 

 

 

 

 

 

TA nước ngoài

 

6

1

ĐĐức-Mai

BDToán-Khuyên

C Tả 

T Anh- Vanh

BDTV-Huy

Khoa

Địa lý

Tin

T Anh – Thịnh

2

TNXH- Mai

    BDTV-Khuyên

BDTV-Đức

Tin

T Anh- Vanh

BDTV-Hương

 

T Anh – Thịnh

KT- Hoa

T Dục -Huy

3

T.công-Khuyên

T Anh- Vanh

BDToán-Đức

Nhạc- Hoa

T Dục - Huy

BD Toán

C Tả

T Anh – Thịnh

Tin

4

 

 

 

 

 

 

BDToán

BDToán-Huy

T Anh – Thịnh

5