Asset Publisher

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2014 - 2015

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2014 - 2015


Phụ lục số 1                                                                                                                                                                                                Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin:  Trường TH Tràng Lương

 

- Tên Quỹ : Các khoản thu khác

- Địa chỉ.: Tràng Lương - Đông Triều

- Số điện thoại (nếu có) : 0333.599.074

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2014 - 2015

Các khoản thu

Số tiền

Sử dụng nguồn thu

Số tiền

1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

 

2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể:

 

3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung:

 

4-Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có):

 

5- Thu khác năm 2014 - 2015:

- Tiền gửi xe đạp:

+ Thu tiền tin học:

+ Thu tiền nước uống

+ Tồn quỹ

Không thực hiện

Không thực hiện

Không thực hiện

Không thực hiện

 

2.700.000

1.980.000

13.984.000

0

1-Chi theo sự uỷ nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể: 0

2-Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ: 0

3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): 0

4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có).0

5- Chi khác

 

 

Không thực hiện

Không thực hiện

Không thực hiện

 

 

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu

Ngày 15 tháng 10 năm 2015

Chủ tài khoản

(đã ký)

 

       Nguyễn Thị Ngọc Lê

 

         

Đơn vị: đồng

 

 

Phụ lục số 2                                                                                                                                                                                     Mẫu  CKQ 02

Đơn vị công bố thông tin:  Trường TH Tràng Lương

 

- Tên Quỹ : Các khoản thu khác

- Địa chỉ.: Tràng Lương - Đông Triều

- Số điện thoại (nếu có) : 0333.599.074

QUYẾT TOÁN  THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2014 - 2015

Các khoản thu

Số tiền

Sử dụng nguồn thu

Số tiền

Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

 

Thu từ các nguồn trong năm:

 

    - Hỗ trợ của ngân sách các cấp;

    - Thu từ viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước;

    - Thu từ huy động đóng góp;

    - Thu lãi từ khoản tiền gửi (nếu có)

 

5- Thu khác năm 2014 - 2015:

+ Thu tiền gửi xe:

 

+ Nước uống

 

+ Học buổi hai

 

+ Tin học

 

 

+ Tồn quỹ

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2.700.000

 

13.984.000

 

0

 

31.320.000

 

 

0

 

 

 

 

Chi cho các hoạt động hỗ trợ thi HSG văn hóa, TDTT, văn nghệ

 

 

 + Chi trả tiền trông coi xe đạp từ tháng 9/2014 đến tháng 5/2015

+ Chi trả tiền nước uống từ 9/2014 - 05/2015

 

+ Chi cho người trực tiếp dạy( Hai buổi)

+ Chi quản lý, CSVC( Hai buổi)

 

 

+ Chi cho người trực tiếp dạy( Tin học)

+ Chi quản lý, CSVC ( Tin học)

 

 

 

 

 

 

 

2.700.000

 

13.984.000

0

0

18.792.000

12.528.000

 

Ghi chú: Các quỹ có thu các khoản đóng góp bằng hiện vật, lao động phải thuyết minh cụ thể các mức quy đổi thành tiền để ghi bổ sung vào dưới biểu.

                                  

Ngày 15 tháng 10 năm 2015

Chủ tài khoản

(đã ký)

 

    Nguyễn Thị Ngọc Lê

         

(Đơn vị: đồng)