Asset Publisher

Phân công trực công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tới.

Phân công trực công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tới.


 

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG LƯƠNG

            

                 Số: 03 /TrTH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   Tràng Lương, ngày 1 tháng 8 năm 2015

 

PHÂN CÔNG TRỰC CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LỤT VÀ CHUẨN BỊ CÁC PHƯƠNG ÁN SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI ĐỢT MƯA TỚI

 

Thực hiện công văn số 513/PGD&ĐT về việc tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tới, trường Tiểu học Tràng Lương xây dựng lịch trực của đơn vị  như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

 

   1

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Hiệu trưởng

0986.977.058

 

Ngày 1/8

Dương Thị Đức

Tổ trưởng tổ 1,2,3

0982.713.228

 

   2

Phùng Tiến Thắng

Phó hiệu trưởng

0169.7873.551

 

Ngày 2/8

Tạ Thị Lứu

Tổ trưởng tổ 4,5

0972.397.714

 

   3

Trần Thị Mai

Chủ tịch Công đoàn

0948.353.541

 

Ngày 3/8

Trần Thị Thoan

Tổ trưởng tổ hành chính

0163.9739.043

 

  4

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Hiệu trưởng

0986.977.058

 

Ngày 4/8

Dương Thị Đức

Tổ trưởng tổ 1,2,3

0982.713.228

 

   5

Phùng Tiến Thắng

Phó hiệu trưởng

01697873551

 

Ngày 5/8

Tạ Thị Lứu

Tổ trưởng tổ 4,5

0972.397.714

 

Trong các ngày trực có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp với Ban giám hiệu, giáo viên trường TH Tràng Lương theo lịch được phân công trên.

Trường Tiểu học Tràng Lương thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

 

Nơi nhận:

                   HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT Ngành;

- Lưu: VT 

                                  (Đã ký)

                Nguyễn Thị Ngọc Lê