Asset Publisher

PHÂN CÔNG TRỰC BÃO Ngày 19 – 20/08/ 2016

PHÂN CÔNG TRỰC BÃO Ngày 19 – 20/08/ 2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

               

                   Số:  

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                             Tràng Lương, ngày 18 tháng 08 năm 2016

 

PHÂN CÔNG TRỰC BÃO  

Ngày 19 - 20/8/2016

 

STT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

 

Điện thoại

 

1

19/08/2016

Trần Thị Mai

Dương Nam Chung

CTCĐ

GV

0948.353.541

01234.309.084

2

20/08/2016

Dương Thị Đức

Vi Thị Loan

GV

0982.713.228

01634716732

 

               Trong các ngày trực bão có công việc cần giải quyết, đề nghị các đông chí cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường liên hệ trực tiếp với Lãnh đạo nhà trường, công đoàn, giáo viên, nhân viên được phân công theo lịch  trên.

Trường Tiểu học Tràng Lương trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục Thị xã và thông báo để các đồng chí CB,GV,NV nhà trường biết liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-Trang web;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Thị Ngọc Lê