Asset Publisher

Phân công trực bão

Phân công trực bão


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

               

                   Số:  

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                             Tràng Lương, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

PHÂN CÔNG TRỰC BÃO  

Ngày 18 - 20/10/2016

 

STT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

 

Điện thoại

 

1

18/10/2016

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Nguyễn Văn Huy

Phạm Văn Trinh

Hiệu trưởng

CTCĐ

Bảo vệ

0986977058

01272819483

01668354119

2

19/10/2016

Phùng Tiến Thắng

Dương Nam Chung

Phạm Văn Trinh

Phó H.trưởng

GV

Bảo vệ

01697873551

01234309084

01668354119

2

20/10/2016

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Phùng Tiến Thắng

Phạm Văn Trinh

Hiệu trưởng

P. Hiệu trưởng

Bảo vệ

0986977058

01697873551

01668354119

 

               Trong các ngày trực bão có công việc cần giải quyết, đề nghị các đông chí cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường liên hệ trực tiếp với Lãnh đạo nhà trường, công đoàn, giáo viên, nhân viên được phân công theo lịch  trên.

Trường Tiểu học Tràng Lương trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục Thị xã và thông báo để các đồng chí CB,GV,NV nhà trường biết liên hệ./.

Nơi nhận:        

                           HIỆU TRƯỞNG

-Trang web;

- Lưu: VT.

                                ( đã ký)

                    Nguyễn Thị Ngọc Lê