Asset Publisher

Lịch công tác tháng 01/2016

Lịch công tác tháng 01/2016


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

       Số:01/TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

                                 Tràng Lương, ngày 07  tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     - Sơ kết học kỳ I- Thực hiện chương trình học kỳ 2.

     - Dự thi IOE cấp thị xã.

    - Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã nội dung đề tài SKKN.

    - Tham gia Hội khỏe phù đổng cấp thị xã.

    - Tham gia thi " Nữ giáo viên với văn hóa Công sở " vòng khu vực.

 

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

04/01

Triển khai chương trình học kỳ 2.

Tham gia giải điền kinh cấp thị xã.

Chuyên môn

HS đội tuyển điền kinh

 

5/01

Giao ban trực tuyến công tác tháng

 Họp hội đồng.

BGH, CTCĐ, TT,TPT

Toàn thể hội đồng

09/01

Sơ kết học kỳ I

GV- HS

     

11/01

Dự tổng kết đảng bộ xã

Các đ/c Đảng viên

11/01

Dự Hội khỏe phù đổng cấp Thị xã

P HT

12/01

Họp hội đồng nhân dân xã

HT

13/01

Tham dự thi " Nữ GV với văn hóa công sở" vòng cụm

Duyệt quỹ lương 2016

Hội dồng chấm

Đ/c Dần

14/01

Chấm SKKN giáo viên dự thi GV dạy giỏi cấp thị xã.

Hội đồng chấm

15/01

Cập nhật phần mềm Pmis

Đ/c Dần

16/01

Dự thi IOE cấp thị xã tại THCS Bình Khê

Đ/c Lê, Thắng, HS

18-20/01

Chuyên đề cấp tổ: Tổ 1-2-3 Môn TNXH

Tổ CM 1,2,3

25-29/01

Chuyên đề cấp cụm

CM

Nơi nhận

            - CB,GV,NV (t/h)                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường                                                              

           - Lưu VT                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                                 Nguyễn Thị Ngọc Lê