Asset Publisher

Công khai tài chính

Công khai tài chính


CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 3013

  

 

 

 

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

 

Biểu số 2

Chương:622 loại 490 khoản 492

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2013

 

 

 

ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 2.367.270.000

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

 

I

Loại 490 , khoản 492

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

1.835.960.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

219.220.000

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

239.590.000

 

4

Chi khác

18.500.000

 

II

Loại…, khoản…

 

 

 

 

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 10  tháng 1  năm 2013

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

                           ( Đã ký )

 

 

 

       Nguyễn Bích Luyện