Asset Publisher

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017


 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

 

 
   
 

 

 

Số:    /TB-THTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đông Triều, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1. Các khoản thu bắt buộc:

          1.1. Bảo hiểm y tế: 38.115 đ/hs/tháng

2. Các khoản thu theo thỏa thuận hoặc đóng góp tự nguyện

          2.1. Nước uống: 8.000 đ/hs/tháng

          2.2. Trông coi phương tiện giao thông: 5.000 đ/hs/tháng

          2.3. Dạy tin học: 3.000 đ/hs/tiết x 8 tiết/tháng = 24.000 đ/tháng

          2.4. Dạy tiếng Anh: 4.000 đ/hs/tiết x 8 tiết/tháng = 32.000 đ/tháng

3. Hoạt động kỹ năng sống:

          3.1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống: 56.000 đ/hs/tháng (hợp đồng với công ty MAXXVIET để giảng dạy.

4. Kinh phí học động của ban đại diện cha mẹ học sinh:

          Thực hiện tự nguyện của cha mẹ học sinh

 

                                                                         T/M NHÀ TRƯỜNG

                                                                              Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

                                                                             Nguyễn Thị Ngọc Lê