PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

           TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học cuối năm

năm học 2013-2014

Đơn vị: học sinh

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

193

43

39

40

25

46

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

III

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

1

Thực hiện đầy đủ

(tỷ lệ so với tổng số)

193

43

39

40

25

46

2

Thực hiện chưa đầy đủ

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

IV

Số học sinh chia theo học lực

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng Việt

193

43

39

40

25

46

a

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

60

10

12

12

11

    15

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

75

12

24

14

10

19

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

52

20

3

14

4

12

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

1

1

0

0

0

0

2

Toán

193

43

39

40

25

46

a

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

72

16

22

11

9

14

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

78

15

14

19

10

18

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

54

11

13

10

6

14

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

1

1

0

 

0

0

3

Khoa  học

71

0

0

0

25

46

a

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

30

0

0

0

17

23

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

36

0

0

0

8

14

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

5

0

0

0

0

9

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

0

0

0

0

0

4

Lịch sử và Địa lí

71

0

0

0

25

46

a

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

35

0

0

0

13

22

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

22

0

0

0

10

11

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

15

0

0

0

2

13

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

5

Tiếng nước ngoài

193

43

39

40

25

46

a

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

35

9

5

5

6

 

10

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

71

19

23

10

7

12

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

81

9

11

25

12

24

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

6

Tiếng dân tộc

0

0

0

0

0

0

a

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

7

Tin học

111

0

0

40

25

46

a

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

19

0

0

8

4

7

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

46

0

0

14

12

20

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

46

0

0

18

9

19

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

8

Đạo đức

193

43

39

40

25

46

a

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

89

20

23

9

12

25

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

101

23

16

31

13

21

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

9

Tự nhiên và Xã hội

122

43

39

40

0

0

a

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

52

19

22

11

0

0

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

59

24

17

29

0

0

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

10

Âm nhạc

193

43

39

40

25

46

a

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

85

25

18

12

13

16

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

109

18

21

28

12

30

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

11

Mĩ thuật

193

43

39

40

25

46

a

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

81

22

23

9

13

14

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

106

21

16

31

12

32

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

12

Thủ công (Kỹ thuật)

193

43

39

40

25

46

a

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

87

23

26

10

9

19

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

106

20

13

30

16

27

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

13

Thể dục

193

43

39

40

25

46

a

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

96

23

25

15

13

20

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

97

20

14

25

12

26

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

 

0

0

0

V

Tổng hợp kết quả cuối 

193

43

39

40

25

46

1

Giỏi

51

10

12

8

9

12

 

a

Khá

76

11

23

17

9

16

b

Trung  bình

65

21

4

15

7

18

2

Yếu

1

1

0

0

0

0

3

Kiểm tra lại

0

0

0

0

0

0

                                   Tràng Lương, ngày 30 tháng 05 năm 2014

                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                                           (Đã ký)

 

             

                                        Nguyễn Bích Luyện