Cam kết chất lượng giáo dục nhà trường - Năm học 2013- 2014

 

  

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

Mẫu 5

    TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀNG LƯƠNG

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường  năm học 2013-2014

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

1ớp 2

1ớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 Điều kiện tuyển sinh

Tuyển mới

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

 

II

 Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Theo PPTT Bộ Giáo dục

Theo PPTT Bộ Giáo dục

Theo PPTT Bộ Giáo dục

Theo PPTT Bộ Giáo dục

Theo PPTT Bộ Giáo dục

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý 

 

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý 

 

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý 

 

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý  

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý  

 

 

IV

 Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục. HS được học Tiếng Anh chương trình Phonics

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục. HS được học Tiếng Anh chương trình Phonics. Tin học

 

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

HS được học môn tin học

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

HS được học môn tin học

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục, HS được học môn tin học

 

 

V

 Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Đảm bảo CSVC, An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC, An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC, An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC , An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC,An toàn phòng chống TNTT

 

 

VI

 Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

 

 

VII

 Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

ĐĐ THĐĐ 100%

Đảm bảo sức khỏe

Giỏi:10=23, %

Khá :20=47%

TB:12= 28 %

Yếu:1=2%

ĐĐ THĐĐ 100%

Đảm bảo sức khỏe

Giỏi: 8=21%

Khá:15=38,%

TB: 16=41%

Yếu:0

ĐĐ THĐĐ 100%

Đảm bảo sức khỏe

Giỏi: 10=25%

Khá: 20=50%

TB: 9=22,5%

Yếu:1=0,5

ĐĐ THĐĐ 100%

Đảm bảo sức khỏe

Giỏi: 3=12%

Khá:7=28%

TB: 15=60%

Yếu: 0

ĐĐ THĐĐ 100%

Đảm bảo sức khỏe

Giỏi:9=19,6%

Khá:10=21,7%

TB: 27=58,7%

Yếu: 0

 

VIII

 Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh  đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

              

Tràng Lương, ngày 15  tháng 10 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Bích Luyện
 

 Các thông tin khác: