Phân công giảng dạy năm học 2014-2015


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2014 – 2015

 

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

CM môn
 đào tạo

Phân công CM
năm học 2013-2014

Kiêm nhiệm

Số tiết/ tuần

Ghi chú

ĐH

TC

1

Nguyễn Thị Ngọc Lê

08/07/1978

x

 

 

Tiểu học

HT

 

4

 

2

Phùng Tiến Thắng

16/1/1977

x

 

 

Tiểu học

PHT

 

4

 

3

Trần Thị Mai

26/9/1979

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 1A

CTCĐ

20

 

4

Tạ Thị Lứu

30/10/ 1960

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 4B

TT CM

20

 

5

Dương Thị Đức

22/8/1987

x

 

 

Tiểu học

CN lớp 3B

TT CM

11

 

6

Trương Thị Mận

22/12/1960

 

 

x

Tiểu học

CN lớp 4A

 

20

 

7

Phạm Thu Thảo

4/9/1990

 

 

Tiểu học

CN lớp 3A

 

20

 

8

Nguyễn T.Khuyên

26/6/ 1985

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 1B

 

20

 

9

Vi Thị Loan

14/4/1962

 

 

x

Tiểu học

CN lớp 2B

 

20

 

10

Nguyễn Văn Huy

20/10/1978

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 2A

TPTĐ

20

 

11

Khúc Hồng Lê

22/10/1981

x

 

 

Tiếng Anh

 

BTĐTN

23

 

12

Bùi Thị Dung

20/2/1980

 

x

 

Tiểu học

Dạy Mỹ thuật lớp 3

Thư viện+ TPTĐ

6

 

13

Trần Thị Thoan

13/11/1986

 

 

x

Y sĩ

Y tế, HC

 

 

 

14

 

Dương Xuân Dần

 

19/06/1973

 

x

 

 

 

Kế toán

Kế toán,VT

 

 

 

15

Dương Nam Chung

11/09/1977

x

 

 

Tiểu học

Dạy buổi 2

TTHTCĐ

4

 

16

Nguyễn Thị Hồng

20/08/1974

x

 

 

Tiểu học

CN lớp 5A

 

20

 

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                     ( Đã ký)

                                                                                                                                        Nguyễn Thị Ngọc Lê

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: