Phân công giảng dạy năm học 2013 - 2014


 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2013 – 2014

 

 

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

CM môn
 đào tạo

Phân công CM
năm học 2013-2014

Kiêm nhiệm

Số tiết/ tuần

Ghi chú

ĐH

TC

1

Nguyễn Bích Luyện

25/1/1979

x

 

 

Tiểu học

HT

 

2

Con nhỏ

2

Phùng Tiến Thắng

16/1/1977

x

 

 

Tiểu học

PHT

 

4

 

3

Trần Thị Mai

26/9/1979

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 4B

CTCĐ

20

 

4

Tạ Thị Lứu

30/10/ 1960

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 3 b

TT CM

20

 

5

Dương Thị Đức

22/8/1987

x

 

 

Tiểu học

CN lớp 4A

TT CM

11

Con nhỏ

6

Trương Thị Mận

22/12/1960

 

 

x

Tiểu học

CN lớp 4B

 

20

 

7

Dương Thị Hải

23/3/ 1959

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 2A

 

20

 

8

Phạm Thu Thảo

4/9/1990

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 5B

 

20

 

9

Nguyễn T.Khuyên

26/6/ 1985

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 1B

 

20

 

10

Vi Thị Loan

14/4/1962

 

 

x

Tiểu học

CN lớp 2B

 

20

 

11

Nguyễn T. Vân Anh

 

18/9/1987

 

x

 

Tiểu học

CN lớp 5A

 

20

12

Nguyễn Văn Huy

20/10/1978

 

x

 

Tiểu học

Dạy TD khối 4,5

TPTĐ

23

 

13

Khúc Hồng Lê

22/10/1981

x

 

 

Tiếng Anh

Dạy tiếng Anh lớp 1-lớp 5

BTĐTN

24

 

14

Bùi Thị Dung

20/2/1980

 

x

 

Tiểu học

Dạy Mỹ thuật lớp 3,4 ,5

Thư viện+ TPTĐ

6

 

15

Trần Thị Thoan

13/11/1986

 

 

x

Y sĩ

Y tế, HC

 

 

 

16

 

Ngô Thị Vóc

 

5/3/1979

 

 

 

x

 

Kế toán

Kế toán,VT

 

 

 

17

Dương Nam Chung

11/09/1977

x

 

 

Tiểu học

Dạy buổi 2

TTHTCĐ

2

 

18

Lương Thị Hồng Nhung

25/09/1992

 

x

 

Tiểu học

Dạy lớp 3A

 

23

19

Phạm Thị Cần

02/06/1989

 

x

 

Tiểu học

Dạy buổi 2

 

16

20

Nguyễn Thị Nhung

20/11/1983

 

x

 

Tiểu học

Dạy buổi 2

 

17

21

Lý Thị Hoa

07/12/1986

 

x

 

Âm nhạc

Dạy âm nhạc từ lớp 1-5

 

10

22

Phạm Thị Huyền

27/09/1990

 

x

 

Tin học

Dạy Tin học từ lớp 2- lớp 5

 

16

23

Nguyễn Thị Kim Anh

01/04/1988

 

x

 

Tiểu học

Dạy buổi 2

 

8

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Nguyễn Bích Luyện