Lịch hoạt động tháng 4 năm 2015


 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

 

 

 

 

Số:    /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tràng Lương, ngày 03  tháng 04 năm 2015

 

                                                                  THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 4 năm 2015

* Nhiệm vụ trọng tâm:

 

- Duy trì sĩ số lớp, tăng cường công tác tự quản của học sinh.

- Rà soát đối tượng học sinh khuyết tật, tăng cường công tác phụ đạo HS yếu.

- Thực hiện đúng nội dung chương trình từ tuần 29-32, các nội dung giảm tải và nội dung tích hợp, đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng đồ dùng và ứng dụng CNTT trong  dạy học.

- Ôn luyện học sinh chuẩn bị cho cuộc thi viết chữ đẹp cấp Thị xã.

- Tăng cường kiểm tra công tác đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.

- Tham gia dự thi "Ngày hội đọc sách".

 

 *Nhiệm vụ cụ thể:

    Ngày

               Nội dung công việc

Lực lượng tham gia

01

Duyệt chương trình, kế hoạch của giáo viên, tổ chuyên môn.

BGH+Tổ trưởng

04

- Họp Hội đồng, sinh hoạt chuyên môn trường. 

CBGVNV toàn trường.

06

- Kiểm tra nền nếp dạy học của giáo viên.

BGH

07

- Kiểm tra công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

BGH, TT, TP tổ CM

08

- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy - học của giáo viên và học sinh.

BGH

09

- Chấm đồ dùng tự làm của giáo viên và chấm giải pháp sáng tạo của giáo viên.

TTCM

10

 - Kiểm tra toàn diện giáo viên, vở bài tập của học sinh

BGH

11

- Sinh hoạt chuyên môn tổ- Tổ chức "Ngày hội vệ sinh môi trường".

CB GV toàn trường

13-16

- Kiểm tra nền nếp các lớp.

- Kiểm tra việc đánh giá học sinh theo TT 30/2014.

 

BGH

17

- Tổ chức "Ngày hội đọc sách" tại cụm trường THCS Tràng An.

BGH, TPTĐ,TT

 

20-24

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ thăm lớp.

BGH

25

- Dạy bù ngày 29/4/2015

   TTvà GV

27

- Kiểm tra nề nếp dạy học của giáo viên.

CBGVNV

28-03/5

- Nghỉ ngày l(10-3) và nghỉ 30/4, 01/5.

CBGVNV, HS

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                           (Đã ký)                                                                                                                                           Nguyễn Thị Ngọc Lê

 

 

       

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: