Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016 - 2017


Biểu mẫu 07

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG LƯƠNG

 

 

 THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016 - 2017

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

12/11

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

12

2,87m2/học sinh

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

1

5.970 m2

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

1

664 m2

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

12

583,5 m2

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

1

56 m2

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

 

-

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

10

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

2

 

2

Khối lớp 2

2

 

3

Khối lớp 3

2

 

4

Khối lớp 4

2

 

5

Khối lớp 5

2

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

18

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

09

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

01

 

2

Cát xét

01

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

01

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

04

 

5

Thiết bị khác (tăng âm loa máy)

02

 

6

…..

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

-

XI

Nhà ăn

-

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

0

 

 

XIII

Khu nội trú

0

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

5

 

1

 

0,23 m2/hs

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                  

 

Tràng Lương, ngày 24 tháng 08 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lê

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu