LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018


 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

 

 
 
 

 

 

Số: 70/LCT-THTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  

           Đông Triều, ngày 04 tháng 4 năm 2018

                                             

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018

 

 I. Trọng tâm công tác

  1. Hoàn thiện hồ sơ thư viện chuẩn theo Quy định của Bộ GD&ĐT
  2. Thi Đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đội; ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975- 30/4/2018).
  3. Tham gia  sân chơi Olympic các môn học và các hoạt động giáo dục.
  4. Tổ chức thi giữa kỳ II cho HS khối 4,5.
  5. Thực hiện công tác KTNB.
  6. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày hội sách và bản quyền thế giới  .
  7. Tổ chức  ngày hội vệ sinh trường học 29/3
  8. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng dịch: Cúm gia cầm, bệnh dại, thủy đậu, lao.

      II. Lịch cụ thể:       

 

Ngày

Nội dung công tác

Thực hiện

1-3/4

- Đánh giá kiểm tra , hoàn thiện  hồ sơ  thư viện

- Đón đoàn kiểm tra  PGD& ĐT  công tác xây dựng thư viện chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT

 

- BGH+Đ/c: Quyên

5/4

- Họp Hội đồng

- Toàn hội đồng.

6/4

- Kiểm tra giữa học kỳ II khối 4,5

- BGH+GV

7-9/4

 

- Chấm SKKN giáo viên dạy giỏi cấp trường.

 

 

- Hội đồng KH chấm SKKN

11/4

- Kiểm tra nội bộ  : Dự giờ 03 đ/c: Huy, Nhung Huệ

- Ban KTNB+ Đ/c : Huy , Nhung, Huệ

12-17 /4

 

- Duy trì nề nếp các nhóm lớp

 

 

- BGH +GV+HS

18/4

- Kiểm tra toàn diện 02 Đ/c : Kim Anh , Dung

- Ban KTNB + Đ/c : Kim Anh , Dung

20-24/4

- Tổ chức ngày hội đọc sách

- Tham gia hội thi Olympic các môn học và các hoạt động giáo dục cấp Thị xã

- BGH+ GV+HS

28/4

- Tổ chức ngày hội nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.

- GV, HS toàn trường.

30/4

- Trực nghỉ lễ 30/4.

- BGH

 

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Web;

- L­ưu: VT.

 

 

 

 

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Văn Toán

       

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu