LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018 TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số:57A/LCT-THTL

                                    

               Đông Triều, ngày 05 tháng 03 năm 2018

                                             

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018

 

 
   

      I. Trọng tâm công tác

  1. Thi Đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, tiến bước lên đoàn.
  2. Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày 8/3
  3. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.
  4. Tổ chức hoạt động ngày 26/3.
  5. Tham gia hội thi viết và trình bày chữ đẹp cấp thị xã
  6. Tham gia hội thi TPT giỏi cấp Thị xã năm học 2017 - 2018
  7. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng dịch bệnh truyền nhiễm

    II. Lịch cụ thể:         

 

Ngày

Nội dung công tác

Thực hiện

01/3

- Họp BGD mở rộng xây dựng kế hoạch tháng 3.

 

- BGH, TT, CTCĐ, TPT, BTCĐ

2/3

- Họp BTV Đảng Ủy xã Tràng Lương

-HT

4/3

- Tham dự Lễ bế mạc giải bóng đá – TNNĐ Thị xã Đông Triều

- HT+HLV

5/3

- Họp Hội đồng

- GV toàn trường.

6 - 7/3

- Duy trì  nề nếp các lớp

- BGH+GV

8/3

- Tọa đàm kỷ niệm ngày 8/3

- GV toàn trường

9-11/3

- Tuyên truyền đảm bảo công tác ATVSTP, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018.

-GV+NV+HS

13/3

- Tham gia hội thi TPT  Đội giỏi cấp Thị xã năm học 2017- 2018.

- TPT

14/3

- Tham dự tập huấn triển khai thuế điện tử và một số nội dung liên quan đến chính sách thuế nhà nước.

-HT+KT

15-16/3

- Duy trì hoạt động các lớp.

- BGH+GV

17/3

- Tham dự ĐHNDTT xã Tràng Lương

- HT

20- 21/3

- Tham gia hội thi TPT Đội giỏi cấp Thị xã năm học 2017- 2018

-TPT

23- 24/3

- Tham dự cuộc thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thị xã Đông Triều năm học 2017- 2018.

- BGH+GV+HS

26-27/3

- Tham dự chuyên đề Tiếng Việt 1 cấp Thị Xã

- Chấm  thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thị xã Đông Triều năm học 2017- 2018.

- BGH+GV

-PHT

26-30/3

 

 

- Kiểm tra nội bộ

 

- Hoàn thiện hồ sơ , số sách thư viện công nhận thư viện chuẩn năm học 2017- 2018.

- Duy trì nề nếp các lớp.

-BKTNB

-Đ/c: Huy, Phạm Thảo, Đ/c : Kim Anh, Đoàn Trang

- BGH+GV+NV

 

 

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Web;

- L­ưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Văn Toán

         

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu