Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Tràng Lương đón đoàn kiểm kỹ thuật trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1.

Trường Tiểu học Tràng Lương đón đoàn kiểm kỹ thuật trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1.

Căn cứ Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Căn cứ Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều. Thực hiện Công văn số 265 /PGD&ĐT ngày 04/4/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc rà soát, lập hồ sơ công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.


        Ngày 26/4/2016 trường Tiểu học Tràng Lương đón đoàn kiểm tra của PGD thị xã Đông Triều về kiểm tra tiêu chuẩn, đánh giá công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đoàn kiểm tra do Bà Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng phòng GD&ĐT-Trưởng đoàn.  Ông Lê Xuân Phồn - Chuyên viên Phòng GD&ĐT- Thư ký. Ông Hoàng Quang Phong - Cán bộ tổ chức Phòng GD&DT-Ủy viên  Ông Nguyễn Văn Anh  - Cán bộ Thanh tra PGD&ĐT-Ủy viên. Ông Lê Nho Tập  - Cán bộ kế hoạch, CSVC Phòng GD&ĐT- Ủy viên. Bà Nguyễn Thị Điệp - Hiệu trưởng trường TH Bình Dương-Ủy viên.Bà Vũ Quế Nga - Hiệu trưởng trường TH Hồng Thái Đông: Ủy viên cùng các thành viên là chuyên viên phòng GD&ĐT.           .
           Sau khi nghe qua bản báo cáo của trường, dựa trên Thông tư  của Bộ Giáo dục và Đào tạo đoàn đã phân công các thành viên tiến hành kiểm tra thực tế các loại hồ sơ sổ sách, về cơ sở vật chất,…theo 05 tiêu chuẩn, 28 tiêu chí của trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Qua quá trình kiểm tra, đoàn đánh giá cao kết quả mà trường đã đạt được trong thời gian qua và đồng thời Đoàn cũng nêu ra những mặt còn hạn chế đề nghị nhà trường, địa phương tiếp tục khắc phục

.Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra thẩm định:

 

 

 

Toàn cảnh buổi kiểm tra


           Đặc biệt với kết luận của đoàn kiểm tra sẽ là niềm tự hào,vinh dự lớn cho tập thể thầy và trò của trường Tiểu học Tràng Lương, là nền tảng, là động lực thúc đẩy giúp thầy và trò tiếp tục phấn đấu thi đua "Dạy tốt - Học tốt" nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục xã nhà.

Nam Chung