Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2014

THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2014


Biểu số 2

                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị: Trường TH Tràng Lương

Chư­ơng: 622.490.492

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI
NĂM 2014

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán đ­ược giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

 Thu học phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Thu học phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ

 

 

1

 Phí, học phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

2.279.000.000

 

I

Loại 490, khoản 492

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

1.460.470.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

690.000.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

128.000.000

 

4

  Chi khác

530.000

 

II

Loại  490, khoản 492

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

III

Loại  490, khoản 492

 

 

 

Dự toán chi nguồn học phí

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

                     Ngày 15 tháng 10 năm 2015

                                                                                                                                        Thủ tr­ưởng đơn vị

                                                               (đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Ngọc Lê

 

 

 

Biểu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Đơn vị: Trường THCS Tràng Lương

Chư­ơng: 622.490.492

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2014

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán đ­ược duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

Thu phí, lệ phí, học phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí, học phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

 

 

1

Phí, lệ phí, học phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước

2.279.000.000

2.279.000.000

1

Loại 490, khoản 492

 

 

 

- Mục: 6000

612.587.029

612.587.029

 

+ Tiểu mục 6001

615.587.029

615.587.029

 

- Mục: 6050

110.846.000

110.846.000

 

+ Tiểu mục 6051

110.846.000

110.846.000

 

- Mục: 6100

550.339.000

550.339.000

 

+ Tiểu mục 6101

18.860.000

18.860.000

 

+ Tiểu mục 6102

43.470.000

43.470.000

 

+ Tiểu mục 6106

46.630.000

46.630.000

 

+ Tiểu mục 6112

322.179.000

322.179.000

 

+ Tiểu mục 6113

2.760.000

2.760.000

 

+ Tiểu mục 6115

105.656.000

105.656.000

 

+ Tiểu mục 6117

10.784.000

10.784.000

 

- Mục: 6200

4.830.000

4.830.000

 

+ Tiểu mục 6249

4.830.000

4.830.000

 

- Mục: 6250

2.850.000

2.850.000

 

+ Tiểu mục 6257

2.850.000

2.850.000

 

- Mục: 6300

172.200.533

172.200.533

 

+ Tiểu mục 6301

123.298.533

123.298.533

 

+ Tiểu mục 6302

25.740.000

25.740.000

 

+ Tiểu mục 6303

16.062.000

16.062.000

 

+ Tiểu mục 6304

7.100.000

7.100.000

 

- Mục: 6500

41.335.215

41.335.215

 

+ Tiểu mục 6501

11.235.215

11.235.215

 

+ Tiểu mục 6549

30.100.000

30.100.000

 

- Mục: 6550

187.474.000

187.474.000

 

+ Tiểu mục 6551

31.035.000

31.035.000

 

+ Tiểu mục 6552

135.149.000

135.149.000

 

+ Tiểu mục 6599

21.290.000

21.290.000

 

- Mục 6600

17.541.723

17.541.723

 

+ Tiểu mục 6601

1.437.723

1.437.723

 

+ Tiểu mục 6615

264.000

264.000

 

+ Tiểu mục 6617

15.840.000

15.840.000

 

- Mục: 6700

13.130.000

13.130.000

 

+ Tiểu mục 6701

780.000

780.000

 

+ Tiểu mục 6702

1.750.000

1.750.000

 

+ Tiểu mục 6703

1.500.000

1.500.000

 

+ Tiểu mục 6704

9.100.000

9.100.000

 

-  Mục: 6900

190.999.000

190.999.000

 

+ Tiểu mục 6907

29.250.000

29.250.000

 

+ Tiểu mục 6912

40.170.000

40.170.000

 

+ Tiểu mục 6917

5.000.000

5.000.000

 

+ Tiểu mục 6921

53.105.000

53.105.000

 

+ Tiểu mục 6949

63.474.000

63.474.000

 

- Mục: 7000

245.145.000

245.145.000

 

+ Tiểu mục 7001

94.664.000

94.664.000

 

+ Tiểu mục 7004

1.430.000

1.430.000

 

+ Tiểu mục 7006

32.546.000

32.546.000

 

+ Tiểu mục 7049

116.505.000

116.505.000

 

-Mục 7750

522.500

522.500

 

+ Tiểu mục 7756

522.500

522.500

 

-Mục 9000

5.450.000

5.450.000

 

+ Tiểu mục 903

5.450.000

5.450.000

 

-Mục 9050

120.750.000

120.750.000

 

+ Tiểu mục 9062

62.250.000

62.250.000

 

+ Tiểu mục 9099

58.500.000

58.500.000

 

+ Tiểu mục 9099

 

 

2

Loại  490, khoản 493

 

 

C

Quyết toán chi học phí

 

 

 

- Mục: 6000

 

 

 

+ Tiểu mục 6001

 

 

 

- Mục: 6050

 

 

 

+ Tiểu mục 6051

 

 

 

- Mục: 6500

 

 

 

+ Tiểu mục 6501

 

 

 

+ Tiểu mục 6502

 

 

 

- Mục 6550

 

 

 

+ Tiểu mục 6501

 

 

 

- Mục : 6600

 

 

 

+ Tiểu mục 6601

 

 

 

+ Tiểu mục 6615

 

 

 

- Mục 6700

 

 

 

+ Tiểu mục 6701

 

 

 

+Tiểu mục 6702

 

 

 

+ Tiểu mục 6703

 

 

 

- Mục : 7000

 

 

 

+ Tiểu mục 7001

 

 

 

+ Tiểu mục 7003

 

 

 

+ Tiểu mục 7006

 

 

 

+ Tiểu mục 7049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:   Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ            

Ngày 15 tháng 10 năm 2015

                                                                                             Thủ tr­ưởng đơn vị

                                   (đã ký)

 

                                                                                                                                         Nguyễn Thị Ngọc Lê