Xuất bản thông tin

Phân công trực Tết dương lịch năm 2017

Phân công trực Tết dương lịch năm 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

         

                   Số:  

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Tràng Lương, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH

NĂM 2017

 

STT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

31/12/2016

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Hiệu trưởng

0986977058

2

01/01/2017

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Hiệu trưởng

0986977058

2

02/01/2017

Phùng Tiến Thắng

P. Hiệu trưởng

01697873551

 

               Trong các ngày trực Tết có công việc cần giải quyết, đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường liên hệ trực tiếp với Lãnh đạo nhà trường được phân công theo lịch  trên.

Trường Tiểu học Tràng Lương trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục Thị xã và thông báo để các đồng chí CB,GV,NV nhà trường biết liên hệ./.

Nơi nhận:        

                           HIỆU TRƯỞNG

-Trang web;

- Lưu: VT.

                                ( đã ký)

                    Nguyễn Thị Ngọc Lê