Xuất bản thông tin

Phân công trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

Phân công trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TrTH

Đông Triều, ngày 25 tháng 4 năm 2015

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC DỊP LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4, NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2015

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ, công văn số 249/PGD&ĐT Đông Triều. Trường Tiểu học Tràng Lương xây dựng Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015 của đơn vị  như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

 

1

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Hiệu trưởng

0986.977.058

Ngày 28/4

Dương Thị Đức

Tổ trưởng tổ 1,2,3

0982.713.228

 

2

Phùng Tiến Thắng

Phó hiệu trưởng

0169.7873.551

 

Ngày 29/4

Tạ Thị Lứu

Tổ trưởng tổ 4,5

0972.397.714

 

3

Trần Thị Mai

Chủ tịch Công đoàn

0948.353.541

Ngày 30/4

 

Trần Thị Thoan

Tổ trưởng tổ hành chính

0163.9739.043

 

4

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Hiệu trưởng

0986.977.058

Ngày 01/5

 

Dương Thị Đức

Tổ trưởng tổ 1,2,3

0982.713.228

 

5

Phùng Tiến Thắng

Phó hiệu trưởng

01697873551

Ngày 02/5

Tạ Thị Lứu

Tổ trưởng tổ 4,5

0972.397.714

 

6

Trần Thị Mai

Chủ tịch Công đoàn

0948.353.541

Ngày 3/5

Trần Thị Thoan

Tổ trưởng tổ hành chính

0163.9739.043

Trong các ngày nghỉ Lễ có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp với Ban giám hiệu, giáo viên trường TH Tràng Lương theo lịch được phân công trên.

Trường Tiểu học Tràng Lương thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

 

Nơi nhận:

                                       HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT Ngành;

- Lưu: VT 

 

 

                                               (Đã ký)

 

 

                                 Nguyễn Thị Ngọc Lê