Xuất bản thông tin

Công khai tài chính năm 2014

Công khai tài chính năm 2014


  

 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM  2014

  

 

 

 

TRƯỜNG TH TRÀNG LƯƠNG

 

Biểu số 2

Chương:622 loại 490 khoản 492

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2014

 

 

 

ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 2.129.000.000

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

 

I

Loại 490 , khoản 492

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

1.804.005.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

145.680.000

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

140.315.000

 

4

Chi khác

39.000.000

 

II

Loại…, khoản…

 

 

 

 

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

       Ngày 14  tháng 01  năm 2014

 

 

  Thủ trưởng đơn vị

 

 

 ( Đã ký )

 

 

Nguyễn Bích Luyện