Xuất bản thông tin

Công khai kết quả khảo sát đầu năm năm học 2014-2015

Công khai kết quả khảo sát đầu năm năm học 2014-2015


CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT ĐẦU NĂM

 

     Môn

Lớp

Môn Tiếng Việt

Môn toán

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Giỏi

Khá

TB

Yếu

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

Khối 2

4

10%

6

15,3%

28

71,7%

1

2,5%

5

12,8%

10

25,6%

22

56,4%

2

5%

 

Khối 3

4

9,8%

13

31,7%

21

51,2%

3

7%

14

34,1%

12

29,2%

11

26,8%

3

7%

 

Khối 4

2

5%

7

17,5%

27

65,8%

4

10%

7

17,7%

10

25%

19

47,5%

3

7,5%

 

Khối 5

5

19,2%

6

23%

13

5%

2

7,7

4

15,3%

8

30,7%

11

42,3%

3

11,5%